lunes, 7 de noviembre de 2011

UNITAT 2: LA MÚSICA SOBRE EL PAPER

L'EXPRESSIÓ GRÀFICA DEL RITME

EL MOVIMENT:

El moviment d'una cançó o d'una obra se sol indicar amb la velocitat del metrònom (pulsacions per minut) o amb termes, generalment italians, que ens diuen com ha de ser el tempo.
El metrònom és un aparell que mesura la velocitat de la pulsació.
Les indicacions de moviment són mots escrits a la partitura que suggereixen un moviment. Podem trobar:
 • Indicacions de moviment regular: si el tempo no varia fins al final de l'obra.
 • Indicacions de moviment variable: si hi ha un canvi progressiu de la velocitat de l'obra.
MOVIMENTS REGULARS:
 • Lents: Lento o Largo i Adagio.
 • Moderats: Andante i Moderato.
 • Ràpids: Allegro i Vivace.
MOVIMENTS VARIABLES:
 • Ritardando: disminució progressiva de la velocitat.
 • Accelerando: augment progressiu de la velocitat.

EL CARÀCTER:

El caràcter és la intenció i el sentiment d'una obra musical. Hi ha tantes indicacions de caràcter com matisos vulguem donar a una obra:
 • Misteriós.
 • Fúnebre.
 • Scherzando (juganer).
 • Apassionat.
 • Amorós.
 • Romàntic.
 • Mogut.

EL COMPÀS:

El compàs és la unitat de mesura de les pulsacions. La regularitat dels accents s'anomena mètrica i acostuma a ser de dos, tres o quatre pulsacions i rep el nom de binària, ternària o quaternària, respectivament.

 • El numerador indica el nombre de pulsacions de cada compàs.
 • El denominador indica la figura que pertany a cada pulsació.Per saber quina figura pertany, haurem de veure el quadre següent:ELS COMPASSOS SIMPLES I COMPOSTOS:

Els compassos poden ser simples o compostos segons la subdivisió de la pulsació.

 • Els compassos simples tenen dues, tres i quatre pulsacions. Cada pulsació té el valor d'una negra i la divisió natural de cada pulsació és de dues subdivisions.
 • Els compassos compostos tenen dues, tres i quatre pulsacions. Cada pulsació té el valor d'una negra amb punt i la divisió natural de cada pulsació és de tres subdivisions.


Anàlisi dels compassos:


LA SÍNCOPE I EL CONTRATEMPS:

La síncope i el contratemps són efectes rítmics que alteren els accents mètrics normals. Quan la pulsació no coincideix amb una nota, es produeix un efecte rítmic.
 • La síncope es produeix quan una nota que no coincideix amb la pulsació s'allarga amb una lligadura.

 • El contratemps es produeix quan una nota que no coincideix amb la pulsació és precedida per un silenci.


L'EXPRESSIÓ GRÀFICA DE LA MELODIA

LA MELODIA:

La melodia és una successió de sons d'altura i durada determinades. Hi ha quatre aspectes que intervenen en la composició d'una melodia:
 • El compàs.
 • Els intervals.
 • Les escales.
 • Els acords.
ELS INTERVALS:

Un interval és la distància que separa dues notes. Per analitzar els intervals, hem de tenir un compte:
 • La distància: comptarem les notes de l'interval, hem de tenir en compte les dues notes extremes.
 • La direcció: podrà ser de dues formes:
  • Ascendent: si la segona nota de l'interval és més aguda que la primera.
  • Descendent: si la segona nota de l'interval és més greu que la primera.


Podem distingir intervals majors i menors, segons el nombre de tons i semitons que tingui.
En el primer i segon exemples, seran uns intervals de 3ª Major perquè els intervals estaran formats per 2T i en el tercer exemple, serà un interval de 3ª menor, perquè l'interval estarà format per 1T i 1 ST.


LES ESCALES:

Les escales són sèries de notes ordenades de manera ascendent o descendent. Entre una nota i la següent hi ha una diferència pel que fa a l'altura del so. Aquesta diferència pot ser d'un to o d'un semitò.

Els tipus d'escala depenen dels tons i semitons que hi hagi entre les notes successives. Les escales més importants són les majors, les menors i la cromàtica.
 • Do Major:

 • La menor:

 • Cromàtica:

ELS GRAUS TONALS:

La posició de cada nota rep el nom de grau tonal, i la indiquem amb un número romà i un nom.


Els graus tonals més importants són la tònica = I, la subdominant = IV, la dominant = V i la sensible = VII.


LA TONALITAT:

La tonalitat d'una obra la determina l'escala principal. L'armadura ens indica les alteracions fixes de la partitura. Escriurem l'armadura al principi de l'obra, just després de la clau i abans del compàs.


Per anul·lar l'efecte d'una alteració farem servir el becaire.


L'EXPRESSIÓ GRÀFICA DE L'HARMONIA

ELS ACORDS:

Un acord són tres o més notes diferents que sonen a la vegada. Un dels acords més comuns és el que està format per la nota fonamental, la tercera i la quinta, i s'anomena acord triada.


Podem distingir acords majors o menors segons l'interval de tercera que utilitzin.
 • Si entre la fonamental i la 3ª hi ha una distància de 2T, serà un acord major.
 • Si entre la fonamental i la 3ª hi ha una distància d'1T i 1ST, serà un acord menor.

Escala de Do Major en acords triades:


WHEN THE SAINTS GO MARCHING IN

És un himne gospel d'Estats Units que agafa elements de la música folklòrica. El seu origen exacte es desconegut, i també és música espiritual. Avui en dia es tocada per bandes de jazz.


When the Saints Go Marching In