martes, 21 de mayo de 2013

UNITAT 3: EL BARROC

INTRODUCCIÓ:
SITUACIÓ

Es coneix amb el nom de Barroc al període que va des de 1600 fins a 1750. Està enquadrat entre el Renaixement i el Classicisme. Els fets musicals que enquadren aquesta etapa són la creació de la primera òpera “Orfeu” de l’italià Claudio Monteverdi (1607) i la mort de Johann Sebastian Bach (1750), que serà el geni indiscutible d’aquesta època.

CONTEXT HISTÒRIC

Les monarquies absolutes dominen el panorama polític d’una Europa que està sumida en un continu de lluites polítiques i guerres. El poder segueix estant en mans de l’aristocràcia i de l’església que volen mostrar la seva autoritat organitzant grans espectacles en els que la música sempre estarà present. Es convertien, per això, en mecenes dels majors artistes, els quals treballaran en les seves grans corts i palaus.

CONTEXT CULTURAL

El Barroc és una època de gran fecunditat per al mon de la cultura, l’art i la ciència. En aquesta època es donaran cita personatges importants en el mon de la literatura com Lope de Vega, Calderón, Cornielle o Moliere; en la pintura contarem amb artistes com Velázquez, Murillo, Rubens o Rembrant; a més a més de destacar científics com Galileo Galilei, Torricelli o Newton.
La paraula Barroc significa recarregat, excessiu o adornat, per el que es comú trobar obres d’art en les que no queda cap espai per emplenar. A açò se li coneix amb el nom de “Horror Vacui” (por al buit).
L’home barroc no persegueix la bellesa, tal i com s’havia fet en el Renaixement, sino que fonamenta el pensament en torn a dos aspectes oposats: la RAÓ i el SENTIMENT. La raó en quant que intenten buscar la lògica i el costat científic de tot. El sentiment del ser humà que es farà evident en tots els camps; en el musical sobretot en l’òpera.

CONTEXT MUSICAL

Aquest pensament barroc (raó – sentiment) es va a fer molt patent en el panorama musical. Llavors, en aquest període es busca una codificació de tots els paràmetres musicals (ritme, tonalitat...) com forma de ordenar i racionalitzar la música. Açò ho podem constatar en la següent frase de J.P. Rameau (considerat el fundador de la moderna harmonia):
“... la música és una ciència que ha de disposar d’unes regles ben establertes; aquestes regles han de derivar d’un principi evident, principi que no pot revelar-se sense l’ajuda de les matemàtiques...”
Però a més a més, es van a crear noves tècniques per a poder expressar de la millor forma possible els sentiments (monodia acompanyada, contrastes tímbrics, utilització de dinàmiques...) L’òpera serà el gènere que més desenvoluparà l’expressió dels sentiments.

CARACTERÍSTIQUES DE LA MÚSICA BARROCA

Dintre del llenguatge musical barroc es van a donar una sèrie d’importants novetats que donaran a aquest període una sonoritat característica indiscutible. A continuació destaquem les més importants:
 • La monodia: els compositors del Barroc consideraren excessiva la complexitat a la que havia arribat el contrapunt renaixentista, ja que així no es podia expressar cap tipus de sentiment. Per això, una de les innovacions que van a crear és la utilització de la monodia acompanyada (una sola melodia amb acompanyament instrumental). Aquesta tècnica els va permetre comprendre el text i transmetre una major expressivitat. En el camp on més es va desenvolupar va ser en l’òpera.
 • El baix continu: és una línia de notes greus que s’interpreten de forma ininterrompuda des del començament fins el final de la cançó. La melodia principal és acompanyada per eixes senzilles notes del baix, però l’intèrpret pot improvisar sobre les mateixes (mantenint la seva estructura), creant una harmonia que va canviant durant tota l’obra. Normalment, els instruments que s’encarregaran del baix continu seran instruments polifònics com l’orgue, el clavicèmbal o l’arpa.
 • Establiment de la tonalitat i del ritme: en el Barroc s’estableix el concepte de tonalitat. Es formulen tractats d’harmonia en els que s’estableixen unes estrictes normes sobre les tonalitats i la formació d’acords. A més a més, al llarg del segle XVII es generalitza l’escriptura de la música utilitzant compassos. La música quedava mesurada per complet i al darrere es deixava el ritme lliure utilitzat fins ara.
 • Naixement de l’estil Concertato: és una tècnica que naixerà sobretot per a la música orquestral. Es basava en contraposar diferents plans sonors i timbres d’un grup d’instruments (tutti, concertino, soli...) És un recurs per a donar major expressivitat a la música.
PERIODES DE LA MÚSICA BARROCA

Podem parlar de tres sub-períodes a l’hora d’estudiar la música barroca:
 • Primer Barroc: ocuparia la primera meitat del segle XVII. Es dona un major predomini de la música vocal sobre la instrumental. Els compositors realitzaran experiments harmònics que més tard donaran lloc a la música tonal en cert mode produït per el naixement de l’òpera. En aquesta època es refusa el contrapunt renaixentista. Els compositors més destacats són: en Itàlia Claudio Monteverdi, J. Peri, G. Frescobaldi, i en alemanya M. Praetorius.
 • Barroc Mitjà: la música instrumental guanya terreny i es posa a l’altura de la vocal. S’abandona poc a poc la música modal i hi ha un retorn cap al contrapunt. Els compositors més rellevants d’aquesta època són: H. Purcell en Anglaterra i J.B. Lully en França.
 • Barroc Tardà: es dona un predomini de la música instrumental sobre la vocal. La tonalitat queda totalment establerta. Les figures més representatives són: els italians A. Vivaldi, D. Scarlatti i els alemanys J.S. Bach, G.F. Händel i G.P. Telemann.
EL DESENVOLUPAMENT DELS TEATRES

A finals del segles XVII es va a produir una novetat que tindrà molt que veure en el posterior desenvolupament de la música; aquest fet va ser la creació dels primers teatres públics. Fins eixe moment, aquell que volgués escoltar música tenia que anar a l’església o bé ser convidat per les altes esferes socials a les seves celebracions (possibilitat bastant remota si no pertanyies a la noblesa). Açò va canviar quan començaren a sorgir els primers teatres i sales de concerts que s’obrien a tot el públic baix el pagament d’una entrada. El camp de la música, a partir d’aquest moment s’obri a tota la població, que necessitades de consum musical acolliran la idea amb gran acceptació.
D’aquesta manera es començaren a multiplicar els teatres i les sales de concerts de les ciutats més importants, que aniran a la par amb les sales de l’aristocràcia. Alguns exemples són:
 • FRANÇA: en Paris, durant el regnat de Lluis XIV, gran aficionat a la música, es construeix un fascinant palau en Versalles en els que s’estrenaran les obres del millor compositor del barroc francès: J.B. Lully, que destacarà sobre tot en el pla del ballet.
 • ANGLATERRA: fou una de les primeres ciutats europees que va contar amb teatres públics. En 1661 es va inaugurar un dedicat exclusivament a l’òpera. En aquests centres musicals destacarà un música anomenat H. Purcell amb òperes com Dido and Eneas.
 • ITÀLIA: serà el país que estarà al cap en el naixement de l’òpera i dels teatres públics. Per exemple, en Venècia en 1637 (ciutat que contava amb uns 140000 habitants) existien 17 teatres a més a més de altres centres religiosos on s’interpretava música.
 • ESPANYA: durant la primera meitat del s. XVIII gaudeix d’un intens ambient musical; en la cort dels reis espanyols es donen cita alguns músics italians de gran renom com el castrati Farinelli o D. Scarlatti. Proliferen teatres i sales de concerts tals com el Coliseu del Buen Retiro, el Teatre de la Granja o el dels Caños del Peral (actual Teatre Real).
LA MÚSICA RELIGIOSA:

La música religiosa, tot i que ha perdut la seva gran hegemonia, segueix tenint un gran pes en el Barroc. Tant l’església protestant com la catòlica aprofitaran les innovacions que es donen en la música profana per a crear noves formes.

Una de les tècniques que més es desenvoluparan dintre d’aquesta música serà el policoralisme, que es donarà sobre tot en l’escola veneciana. Aquesta tècnica sorgeix en l’església de Sant Marc (Venècia), que en el seu espai arquitectònic va permetre la col·locació de dos cors contraposats . En Roma evolucionarà exigint varis cors que es col·loquen en diferents llocs de l’església. L’exemple més espectacular l’encontrem en La missa de la catedral de Salzburg, composada per a 53 veus que es col·loquen en diferents posicions ocupant tot el perímetre de l’església. Aquesta missa se li atribueix a Orazio Benevoli.
L’església protestant segueix mantenint el coral com a forma més representativa, i la catòlica continua cultivant motets i misses. Sobre aquests gèneres s’aplicaran les novetats de la música barroca.
En aquest període, hi ha tres gèneres nous:
 • L’oratori: és una espècie d’òpera religiosa, ja que conta amb els mateixos apartats que aquesta (àries, cors, interludis, recitatius...). A més a més, té altres similituds com la gran extensió i el caràcter dramàtic; tot i això en l’oratori encontrem característiques pròpies.
  • Els textos són religiosos, normalment extrets de la Bíblia.
  • L’oratori no s’escenifica.
  • S’interpreta en un lloc de culte sagrat.
  • Existeix la figura d’un narrador que va explicant l’acció mitjançant el recitatiu.
Els grans compositors d’aquest gènere són G.F. Händel, amb el seu oratori més conegut que és El Messies i J.S. Bach, amb l’obra Oratori de Nadal.
 • La cantata: el terme cantat significa etimològicament “música per a cantar” i sorgeix en contraposició a la sonata (música per a sonar). És un gènere que neix dintre de la música vocal profana, destinat a ser interpretat en els salons de l’aristocràcia; tot i això, foren els músics de l’església protestant els que el varen convertir en una forma de música religiosa, canviant el text, que ara es basarà en fragments de l’Evangeli, salms i altres temes religiosos. La cantata té els mateixos elements musicals que l’oratori, però es diferència d’aquest en que serà més breu. Les melodies solen estar dividides en frases que finalitzen amb un calderó (influència coral).
Entre els compositors més destacats podem nombrar a J.S. Bach i la seva cantata 147 Jesús la alegria dels homes i a G.P. Telemann.
 • La passió: és un oratori que tracta exclusivament de la passió i la mort de Jesucrist, inspirant-se en els Evangelis. En quant a la forma, la passió també té recitatius, àries, cors i interludis. La figura del narrador és l’evangelista que relata mitjançant un recitatiu tots els esdeveniments. Els personatges importants de l’Evangeli són interpretats per els solistes, mentre que altres personatges (deixebles, poble...) són interpretats per el cor.
El compositor més destacat d’aquest gènere és J.S. Bach, amb dues obres fonamentals: La passió segons Sant Mateu i La passió segons Sant Joan.

L’ÒPERA:
ELS ORÍGENS DE L’ÒPERA

A finals del segle XVI, en Florència sorgeix un grup d’artistes i intel·lectuals que treballaven amb un finançament per part del comte Bardi. A aquest grups se’ls coneixerà com La Camerata Fiorentina. Aquests artistes estan en contra del desenvolupament polifònic que havien arribat els compositors del Renaixement, que per la seva complexitat, perdien la essència principal que deu complir la música, que no es altra que la de commoure a l’oient i fer brotar en ell tot tipus de sentiments.

Duran a terme un treball d’investigació, intentant reprendre les arrels de la música grega. Arriben a la conclusió de que en Grècia la música era monòdica i amb un acompanyament instrumental; aquesta música estava repleta d’una gran expressivitat. Basant-se en aquests principis naixerà la tècnica de la monodia acompanyada, que serà la base fonamental de l’òpera posterior. Els artistes de la Camerata buscaven un gènere capaç de finalitzar les formes artístiques possibles i per això denominaran a l’òpera com l’obra d’art total, ja que va a reunir en una sola forma a les diferents arts; poesia, música, teatre, dansa...
L’òpera es va convertir en el gènere més representatiu de l’època, ja que va aconseguir una gran expressivitat gràcies a la unió ideal entre música i paraula; es va consolidar com una de les formes amb més protagonisme al llarg dels posteriors segles.

EL NAIXEMENT DE L’ÒPERA

L’òpera és un gènere musical profà que va a sorgir en Itàlia a començament del segle XVII. L’avantpassat més significatiu de l’òpera l’encontrem en entremezzo, que eren petites actuacions musicals que es desenvolupaven en els intermedis dels drames teatrals. Aquests intermedis poc a poc aniran prenen importància i cada vegada seran més llargs, fins que de forma autònoma es confirmen com un nou gènere musical.
La primera òpera de la que tenim notícia és Dafne, de Jacobo Peri, estrenada en 1597; però aquesta obra no es conserva en la seva totalitat, ja que alguns fragments s’han perdut. En 1600 es van estrenar dues versions d’Eurídice, una de J. Peri i l’altra de G. Caccini.
Però serà en 1607 quan Claudio Monteverdi va composar Orfeu, que es confirmarà com la primera gran òpera degut a que va a complir amb tots els requisits tant tècnics com estructurals de l’òpera que es desenvoluparà en anys posteriors. Aquesta obra, serà agafada com a referència per tots els compositors que el succeiran. A més a més, el propi Monteverdi, crearà altres òperes que agafaran una gran fama com La coronació de Popea i La tornada d’Ulisses.
Aquest gènere va anar agafant molta importància en tota Itàlia. Varies ciutats es van convertir successivament en capitals operístiques (Roma, Venècia, Nàpols...) afegint cada una les seves pròpies innovacions. La resta d’Europa adopta l’estil operístic italià, excepte França que crearà el seu propi gènere.

PARTS DE L’ÒPERA

En l’òpera es poden distingir les següents parts:
 • Obertura: és la part inicial d’una òpera. És instrumental. Normalment es breu i serveix com introducció a l’espectacle. La música comença amb el teló tancat, que s’obri en el transcurs de l’obertura per a que els espectadors tinguin la seva presa de contacte amb l’escenari.
 • Recitatius: són parts cantades per els solistes en les que es desenvolupa l’acció. Per a que açò sigui possible s’ha de realitzar amb un text quasi declamat i sense adornaments. Existeixen dos tipus de recitatius:
  • Secco (acompanyament sols de baix continu).
  • Acompagnato (amb acompanyament d’orquestra).
 • Àries: són les parts més importants i més vistoses de l’òpera. Realitzades per solistes; ara l’acció es para i el cantant expressa els seus sentiments per mig del lluïment de la seva veu. És el màxim exponent de la monodia acompanyada.
 • Cors: són fragments en els que canta un nombrós grup de personatges.
 • Interludis: parts instrumentals que s’intercalen entre tots els fragments anteriors. També es denominaren ritornellos.
A més a més d’aquests apartats, en l’òpera també pot haver duos, trios...
En l’òpera participaven moltíssims personatges: els músics de l’orquestra, els cantats del cor, extres que no cantaven... Entre els personatges que més sobresortien en les òperes figuraven els castrati.
ELS CASTRATI

El segle XVIII va ser l’era del cantant castrat i el temps en el que es va desenvolupar la major activitats. Tot i això, durant varis segles es va recórrer a la castració masculina per a que el cantant pogués conservar la veu clara i aguda (blanca) en la seva edat adulta. Aquesta pràctica té el seu origen en l’Edat Mitjana, degut a que les dones tenien prohibit cantar a les esglésies. En el segle XVI el papa Pablo IV va prohibir les veus femenines en la catedral de Sant Pere i amb allò va començar l’hegemonia dels castrati.
Algunes característiques d’aquests cantants, en el període barroc, són les següents:
 • No es dedicaven sols a la música religiosa, com en el seu origen, sino que cantaven òperes i tot tipus de música profana.
 • Els castrati guanyaven molts diners. Eren molt famosos i el seu sou hui el podríem equiparar amb el que guanya un famós, per exemple un futbolista d’elit.
 • Treballaven molt la tècnica de la respiració diafragmàtica, per el que alguns podien aguantar fins a un minut mantenint una mateixa nota i sense respirar.
 • Era freqüent que la gent, al escoltar-los començarà a plorar o fins i tot, alguns, perdien el coneixement de l’emoció.
 • El més famós de tots va ser Farinelli, que va treballar en la cort del rei espanyol Felip V, al que diuen que va curar de la seva melancolia cantant-li totes les nits, durant 10 anys, les mateixes quatre cançons.
TIPUS D’ÒPERA

Podem distingir dos grans tipus d’òpera:
 • Òpera seriosa: basada en arguments mitològics i heroics. És el primer tipus d’òpera que va a existir i serà el preferit per l’aristocràcia degut al seu refinament. És molt complexa degut als seus arguments i al seu gran desplegament tècnic. A aquest tipus pertany la primera òpera: Orfeu, de C. Monteverdi.
 • Òpera bufa: es posterior a la seriosa. Els arguments són quotidians i fàcils d’entendre. El desplegament dels mitjans d’aquest gènere no es molt gran, es convertirà en l’òpera preferida del poble, ja que a més a més de ser més assequible econòmicament i més fàcil d’entendre per a tot tipus de persones, era bastant típic que l’argument fou una critica social fins les classes poderoses. La primera òpera d’aquest tipus fou escrita per un autor italià anomenat G.B. Pergolesi, titulada La Serva Padrona en 1733.
A més a més, podem distingir les diferències territorials que va anar adquirint l’òpera en els diferents territoris en els que es va desenvolupar:
 • FRANÇA: s’anomenarà Tragèdia Lírica. Les característiques principals seran la introducció del ballet dins de l’espectacle i el gran desplegament de mitjos que utilitzaran els francesos en les seves creacions. El compositor més important va ser J.B. Lully.
 • ANGLATERRA: seu les seves bases amb l’obra de H. Purcell Dido and Eneas estrenada en l’any 1689.
 • ALEMANYA: tot i que també van desenvolupar òpera seriosa, hi ha un gènere que parteix de l’òpera bufa italiana i que arribarà a un gran desenvolupament: el Singspiel.
 • ESPANYA: es crearà un gènere que s’anomenarà Sarsuela i la seva característica més significativa serà la successió de parts cantades i parlades.

EL NAIXEMENT DE LA SARSUELA

La sarsuela és el nostre teatre musical més representatiu i la seva història comença el dia 17 de gener de 1657 en un pavelló de caça construït en mig de esbarzers i anomenat La Sarsuela (que avui en dia és el Retiro de Madrid).
Eixe dia s’estrenava una obra titulada El golfo de las sirenas, que el seu argument girava en torn a l’aventura d’Ulisses amb les sirenes. Es tracta d’una obra declamada en dos actes en la que s’intercalen fragments musicals. L’obra era de Pedro Calderón de la Barca, per el que podem afirmar, que aquest autor es un dels fundadors dels nostre teatre musical.
A partir d’aquest moment es van anar fent més obres d’aquest tipus, però per desgràcia la major part d’elles s’han perdut i s’ignoren també el nom dels seus primers compositors. Tot i això, coneixem el nom d’un d’ells, anomenat Juan Hidalgo, que es va convertir en el músic oficial de teatre musical per a la cort a mitjans del segle XVII.

LA MÚSICA INSTRUMENTAL:
INTRODUCCIÓ

La música instrumental en el Barroc aconsegueix la total autonomia que havia començat en el Renaixement. En aquest desenvolupament, realitzaren un paper decisiu l’evolució tècnica dels instruments i el naixement de l’orquestra com a grup organitzat. Els intèrprets s’especialitzaren degut a la complexitat que anirà adquirint aquest tipus de música, sorgint la figura del virtuós.
Podem parlar de tres formes musicals depenent de les agrupacions instrumentals que els interpreten:
 • Música per a instruments solistes: els compositors començaren a escriure pensant específicament en un instrument concret, que elegien per les seves qualitats tècniques i el seu timbre. Les peces per a instruments solistes permetien a l’intèrpret fer gala d’un gran virtuosisme, lluint la seva habilitat tècnica i la seva expressivitat musical. Un dels gèneres més importants de la música per a solistes serà la fuga (forma contrapuntística), que serà desenvolupada per autors com J.S. Bach. Dins dels instruments solistes destacaran l’orgue, el violí, el clavicèmbal...
 • Música de cambra: es denomina així a la música interpretada per dos o més instrumentistes sense arribar a ser un grup nombrós. És música de caràcter íntim destinada a ser interpretada en petites sales. Serà el gènere preferit per la noblesa. Normalment, en aquest tipus de música, un instrument realitzarà els acords del baix continu, mentre que els altres realitzaran les diferents melodies.
 • Música per a orquestra: l’orquestra és un conjunt d’instruments de les tres famílies. Fins aquest moment no s’indicaven els instruments que havien d’interpretar cada part de l’obra, ja que no hi havia normes que regularen el nombre i la composició de l’orquestra, i l’elecció dels instruments depenien de les circunstàncies i de les possibilitats del concert. A partir del segle XVII els compositors començaren a especificar en la partitura guió quants i quins eren els instruments que havien d’interpretar cada part; un dels primers for Claudio Monteverdi, que va indicar inclús la col·locació dels mateixos en la seva obra Orfeu.
FORMES DE LA MÚSICA ORQUESTRAL
A partir de mitjans del segle XVII sorgiran les grans formes instrumentals barroques, que marcaran no sols aquest període sino tota la música posterior.
 • La Suite: és una forma complexa composada per la successió de danses de diferent caràcter. El nombre i la disposició de les danses es variable. Tot i que existeixen suites escrites per a un sol instrument, la forma es desenvoluparà més dins de la música orquestral. El seu principal compositor fou J.S. Bach.
 • La Sonata: el significat de la paraula sonata és “música per a sonar” (tocada per instruments). És una forma complexa, ja que es desenvoluparà en quatre moviments que contrasten en quant al temps. L’estructura d’aquesta fou establerta per Arcángelo Corelli.
 • El Concerto: el terme deriva de la paraula concertare, que vol dir contraposar coses diferents. És una forma complexa, normalment de tres moviments contraposats en quant al temps. Segons com intervinguin els instruments el concert pot ser:
  • Concerto grosso: en el que s’estableixen un contrast entre un grup de solistes (concertino) i la resta de l’orquestra (tutti), que van alternant-se en la interpretació de l’obra. Destaquen els Sis Concerti Grossi, de Händel o els Concerts de Brandenburg, de J.S. Bach.
  • Concerto a solo: compost per un sol instrument solista que contrasta amb l’orquestra. Podem destacar a A. Vivaldi, al que se li atribueixen més de 300 per a solista, com Les Quatre Estacions, compost per a violí.
ELS INSTRUMENTS DEL BARROC

En el Barroc hi ha una sèrie d’instruments que van a destacar:

FAMÍLIA DE VENT:
 • L’oboè: apareix en França cap al 1650 com una adaptació a la xirimia renacentista.
 • El clarinet: els primers clarinets comencen a construir-se a principi del segle XVIII.
 • L’orgue: és l’instrument més espectacular del Barroc. Autors com J.S. Bach desenvoluparan la tècnica d’aquest instrument fins a límits insospitosos.
FAMÍLIA DE CORDA:

 • El violí: comença la seva plenitud en aquesta època. Els millors luthiers, com la família Stradivarius, van a realitzar els millors violins de la història. La família de corda fregada (violí, viola, violoncel, contrabaix) serà la gran protagonista de la música barroca.

LA DANSA BARROCA:

L’aristocràcia europea sentia passió per el luxe i les grans festes. Per a celebrar qualsevol esdeveniment, organitzaven festins en els que la música i la dansa sempre estaven presents.
En l’any 1700, un important mestre de ball, anomenat Feuillet, va crear el primer sistema de notació de dansa de la història. Gràcies a aquest fet, es conserven més de 350 coreografies de saló i teatre. La dansa, poc a poc, a anar adquirint una reglamentació que donarà lloc a la Dansa Clàssica.
Les danses que es ballaven en els salons europeus seguien sent bàsicament les mateixes que s’havien donat al llarg del Renaixement (pavana, gallarda, branle...). Però a partir de 1600 sorgirà una nova dansa que es convertirà en la protagonista del període: El Minué.
Com quasi totes les danses, tenen un origen popular, ja que provenen d’un ball de pagesos de la regió francesa de Poitou. Era una dansa tranquil·la escrita en compàs ternari. Es ballava per parelles que sortien al centre del saló saludant-se cerimoniosament. Conforme va anar evolucionant la coreografia les parelles anaven intercanviant-se. Els moviments eren més sobris i refinats, mantenint sempre el cos molt dret, i els balladors es desplaçaven d’esquerra a dreta i de davant cap enrere fent una trajectòria en forma de Z.

ELS COMPOSITORS:

Els compositors més destacats d’aquest període foren:
 • Johann Sebastian Bach
 • Arcangelo Corelli
 • Girolamo Frescobaldi
 • Georg Friederich Händel
 • Jean-Baptiste Lully
 • Claudio Monteverdi
 • Giovanni Battista Pergolesi
 • Henry Purcell

No hay comentarios: