martes, 27 de agosto de 2013

UNITAT 4: EL CLASSICISME

INTRODUCCIÓ:

El Classicisme és un període que s’emmarca entre el Barroc i el Romanticisme. Sol datar-se convencionalment entre 1750 (mort de J. S. Bach) i 1827 (any en el que mor Beethoven). És una etapa curta que marca la transició de l’Edat Moderna a l’Edat Contemporània.

CONTEXT HISTÒRIC

És l’època de l’ascensió de la burgesia a amplis sectors del poder polític i econòmic, per tant tindrà conseqüències en el món de la cultura i de la música. En la 2ona meitat del segle XVIII es donaran una sèrie d’esdeveniments històrics importants i reformes socials que donaran lloc a violents moviments de masses, destacant entre ells “La Revolució Francesa” de 1789, fet que trencarà amb les monarquies absolutes. El lema revolucionari de “Llibertat, Igualtat i Fraternitat” es durà a tots els contextos, també al de la música.

CONTEXT CULTURAL

El Classicisme és l’època de la Il·lustració, un moviment intel·lectual promogut per la burgesia i la petita noblesa, en que la seva principal manifestació va ser l’Enciclopèdia de Diderot i d’Alembert que divulgarà la cultura en amplies capes de la població. En França, al moviment de la Il·lustració se li denomina Enciclopedisme. Aquest moviment encapçalarà la Revolució Francesa.
Els artistes, trobaran en la burgesia un nou públic que paga per apreciar les seves obres i al que havien de satisfer amb creacions entretingudes i naturals; d’aquesta forma es van alliberar poc a poc de les obligacions de treballar supeditats al gust dels mecenes, obtenint així una major independència creativa però contant amb el repte de tenir que dependre del públic per a rendibilitzar els seus ingressos.
CONTEXT MUSICAL

La música anirà abandonant els cercles eclesiàstics i palatins per a desenvolupar-se en cases privades de la burgesia i en espectacles públics.
En aquest període es produeix una tornada als ideals de la cultura clàssica grecoromana, basada sobretot en l’equilibri, la senzillesa i la bellesa (deixant enrere l’estil recarregat del Barroc); per això, en la resta de les arts es coneix a aquest període com “Neoclassicisme”. No succeeix açò amb la música, ja que no poden copiar els models clàssics perquè no ens han arribat; tot i això, sí que comparteixen la recerca de la bellesa i la perfecció formal.
Entre els precursors de la música d’aquest període podem nombrar a dos dels fills de Bach: C. P. E. Bach i J. C. Bach, però els tres compositors que es convertiran en les grans figures d’aquest període són Haydn, Mozart i Beethoven, que treballaran en Viena, ja que és considerada la ciutat més important dintre del context musical.

CARACTERÍSTIQUES MUSICALS:

Els compositors d’aquest període orienten la seva música cap a un equilibri basat en la proporció i l’ordre, una claredat que es transmet a través de melodies i harmonies simples i una senzillesa que permet a l’oient una gran facilitat de comprensió. Aquests són els tres ideals de la música del Classicisme, que queden plasmats en una nova forma de compondre.
La música d’aquesta època es refinada, elegant, continguda i equilibrada. Per a aconseguir una música d’aquestes característiques els compositors treballaran sobre tot dos aspectes:
 • MELODIA: Les melodies de Barroc adoptaven estructures irregulars. Per el contrari, en el Classicisme s’ajusten a una estructura ordenada i regular. La melodia s’articula en una frase ben diferenciada d’un nombre determinat de compassos. Seguint el principi de proporció, cada frase pot dividir-se en parts d’igual duració respectant la simetria. Els compositors busquen concentrar tot l’interès en la melodia principal. Les altres veus tenen un paper d’acompanyament, de suport harmònic.
 • HARMONIA: En el Classicisme es suprimeix el baix continu tan utilitzat en el període anterior. Es segueix desenvolupant els principis harmònics que s’havien establert en el Barroc tardà. Les funcions tonals (tònica, subdominant i dominant) organitzen tot l’obra.

LA MÚSICA RELIGIOSA:

Com ja havíem avançat, la música religiosa va a estar en declivi en aquesta època, ja que tant la música instrumental com l’òpera es convertiran en gèneres molt més sol·licitats per el públic en general.
En el terreny de la música religiosa, no cap assenyalar grans canvis musicals respecte a l’època anterior. Es seguiran creant pràcticament els mateixos gèneres, dintre dels quals destacarà la missa. Un tipus de missa especial que adquirirà gran importància en aquest període és el Rèquiem.
El Rèquiem és la música composta per a la missa dels difunts de l’esglèsia catòlica. Aquesta música és lleugerament diferent de la de les altres misses, ja que es prescindeix de les parts considerades molt alegres per a una ocasió de dol.
Dintre d’aquest tipus de gènere, podem destacar “El Rèquiem de Mozart”, obra mestra de la música clàssica. Segons conta la llegenda, aquesta obra va ser encarregada a Mozart per un desconegut. El compositor, que aleshores ja estava greument malalt, va creure que es tractava d’un encàrrec del més enllà per al seu propi funeral i va morir component la sèptima part de l’obra que porta per títol “Lacrimosa”. Aquesta part acaba amb la paraula Amen, paraula que s’utilitzava al final de la missa, una mica estrany, ja que a Mozart encara li faltava la meitat del rèquiem per compondre. L’obra va ser completada, seguint les instruccions que el compositor va deixar escrites, per el seu alumne Süsmayr.

L’ÒPERA:
L’ÒPERA SERIOSA

El classicisme fou un dels períodes històrics més importants per al gènere operístic. Aquest gènere, nascut en el Barroc dintre dels cercles aristocràtics, experimentarà durant el Classicisme un canvi, ja que s’eliminaran els excessos barrocs i es tendirà a la naturalitat i apropament de l’argument al públic.
Els teatres es multiplicaren, el públic va augmentar en gran mesura i els compositors trobaran en l’òpera una de les seves formes favorites d’expressió.
A mitjan del segle XVIII, i especialment en França, l’òpera seriosa havia aconseguit una gran complexitat i artificiositat: els arguments sobre temes mitològics eren massa sofisticats i difícils d’entendre, els cantats s’inventaven parts senceres degut a la complexitat de les àries... Açò feia que el públic cada vegada estigués més descontent amb aquest tipus d’òpera.
En 1752 es va produir un canvi, ja que una companyia ambulant d’òpera es va instal·lar en Paris i va presentar la famosa òpera bufa de Pergolesi “La serva padrona”. El seu èxit va ser molt gran, fins a tal punt que es van crear dos bàndols, un que defensaria aquest tipus d’òpera i altre que estaria en contra. A aquest enfrontament se li coneix amb “La querella de los bufones”.
En un bàndol estaran els que defensarien la tradició de l’òpera seriosa francesa, molt més elaborada que la bufa italiana, a la que acusaven de frívola i superficial. Encapçalava aquest grup Rameau. En l’altre bàndol, estaven els defensors de la nova òpera que havia arribat des d’Itàlia, la qual consideraven que s’ajustava millor als ideals del Classicisme de senzillesa i claredat. Era molt més fàcil d’entendre per a tot tipus de públic, ja que els seus arguments eren molt més propers al poble i a més a més destacaven per la bellesa de les seves melodies. Al front d’aquest grup estava Rouseau i alguns altres enciclopedistes.
En aquest context d’enfrontament va sorgir la figura de W. C. Gluck, que va buscar la reconciliació dels dos bàndols, realitzant una reforma de l’òpera seriosa per a que s’aproparen més al que el públic demanava. En el prefaci de la seva òpera “Orfeo y Eurídice”, exposa els principis de la reforma que l’òpera seriosa havia d’adoptar, que es resumeixen en els següents punts:
 • Utilitzar música senzilla, deixant de banda la complexitat a la que havia arriba l’òpera seriosa.
 • Evitar els contrastos entre recitatiu i ària fent les àries més simples i els recitatius més expressius.
 • L’argument ha de ser més senzill i versemblant, rebutjant els elements fantàstics i artificials del Barroc.
 • La música ha d’estar sempre al servei del llibret i dels personatges.

Baix aquests paràmetres es va a compondre la major part de l’òpera seriosa en Europa.

L’ÒPERA BUFA

És en aquesta època quan l’òpera bufa va a guanyar importància gràcies, sobre tot a l’arribada de la burgesia al poder. En Nàpols era habitual intercalar fragments còmics entre els diferents actes de les òperes serioses. Aquests fragments es van anar desenvolupant i van acabar independitzant-se, donant lloc a un gènere nou anomenat òpera bufa. Açò va succeir a finals del Barroc i principis del Classicisme.
Molt aviat es va convertir en el gènere preferit del públic, que agafarà el model de la Serva Padrona de Pergolesi i aconseguirà el seu màxim esplendor en les òperes de W. A. Mozart. A pesar d’utilitzar les mateixes característiques musicals que l’òpera seriosa, l’òpera bufa contava amb algunes particularitats:
 • Els arguments recullen temes de la vida quotidiana, donant-los un caràcter còmic i en ocasions sentimental.
 • Utilitzen l’idioma de cada país i en ocasions substitueixen els recitatius per parts parlades.
 • Els duets i els conjunts vocals es van anar fent cada vegada més habituals.
 • En els finals d’acte els personatges entraven de manera gradual, de forma que la tensió anava augmentant i es resolia quan tots cantaven al final.
 • El llenguatge que utilitzaven era assequible, sense grans grandiloqüències.
Es tracta per tant d’una òpera molt més fresca i alegre que la seriosa. Açò no és d’estranyar si tenim en compte que la seva principal missió era la d’entretenir al públic, cada cop més ampli i sense coneixements musicals. Mozart, que com hem dit serà un dels principals compositors d’aquest gènere, escriurà òperes bufes tant en italià “Las bodes de Fígaro” com en alemany “La flauta Màgica”. L’òpera bufa italiana va arribar a tota Europa. En Alemanya es denomina Singpiel i en França s’anomena Òpera Còmica.

LA MÚSICA INSTRUMENTAL:

AGRUPACIONS INSTRUMENTALS

La música instrumental del Classicisme va a girar en torn a tres agrupacions característiques:
 • LA MÚSICA DE CAMBRA:

Anomenarem així a la música composta per a un grup reduït d’instruments, en contraposició a la música d’orquestra. El nom ve dels llocs en els que assajaven petits grups de músics durant l’Edat Mitjana i el Renaixement. A aquestes habitacions, no molt grans, s’anomenaven cambres.
Relegada fins aleshores als salons de l’aristocràcia, la música de cambra començarà poc a poc a difondre’s en petites sales de concert i en cases particulars, Açò ve provocat per l’accés de la burgesia a la pràctica instrumental i als coneixements musicals i també perquè econòmicament una agrupació de cambra era molt més rentable que una orquestra.
Amb freqüència, els compositors rebien encàrrecs de música senzilla que podia ser interpretada per aficionats.
Les obres de cambra podien ser per a un instrument solista (com el piano o la guitarra), per un trio (per exemple un violí, un piano o un violoncel)...; però sens dubte les agrupacions de cambra que es convertirien en favorites foren el quartet de corda (dos violins, viola i violoncel) i el quintet (que sumava a aquests instruments del quartet un instrument de vent).
No obstant això, dintre d’aquest tipus de música caben totes les possibilitats d’instruments i agrupacions que podem imaginar, sempre que no siguin grups massa nombrosos.
 • LA MÚSICA D’ORQUESTRA:

Durant el Classicisme, l’orquestra evoluciona fins a convertir-se en un dels mitjans d’expressió més utilitzats per els compositors.
La constitució de les orquestres va a seguir depenent de els possibilitats econòmiques i de la disponibilitat d’instruments. No obstant això, les orquestres poc a poc es van anar uniformitzant, de manera que cap a finals del segle XVIII ja podem parlar d’un nou model d’orquestra clàssica amb una secció de corda (violins, violes, violoncels i contrabaixos), una de vent (flautes, oboès, clarinets, fagots, trompes...) i una de percussió (timbales, plats...).
En aquesta concreció de l’orquestra va haver un personatge que va influir en gran mesura: Johann Stamitz. Aquest home fou promotor i director de l’Escola de Mannheim, una escola de música situada en aquesta localitat alemanya que en la seva època va contar amb la millor orquestra del món.
Dintre de les novetats que Stamitz introdueix en el món de l’orquestra podem destacar les següents:
  • Disciplina en l’estudi: a la seva orquestra se li coneixia amb el sobrenom de “Exercit de generals”.
  • Treball per seccions instrumentals: abans de començar amb els assajos generals.
  • Recerca i desenvolupament del color orquestral: l’orquestra s’ha de comportar com un sol instrument, no com un conjunt d’instruments.
  • Incorporació de nous recursos que augmenten les possibilitats tímbriques de l’orquestra com el crescendo i el diminuendo.

Moltes d’aquestes i altres innovacions que Stamitz introdueix en el món de l’orquestra segueixen vigents avui en dia.

LES FORMES INSTRUMENTALS

Durant el Classicisme, els compositors van a treballar moltes formes musicals, que adaptaven les necessitats de les seves demandes o a les seves despeses. Algunes formes que destacaren foren el divertiment, la serenata o la cassació. No obstant això, les tres formes més importants de l’època foren les següents:
 • LA SONATA:

Aquesta forma instrumental sorgida al Barroc, es convertirà durant el Classicisme en el principal model de composició per a la música instrumental de l’època.
Es tracta d’una obra musical composta per a teclat o per a altre instrument acompanyat normalment per un instrument de teclat. La sonata consta de quatre parts denominades moviments. Cada un d’aquests moviments es distingeix per el seu tempo i per la seva estructura, diferent dels altres.
 1. Ràpid (Allegro) en la tonalitat principal.
 2. Lent (Andante o largo) en una tonalitat veïna.
 3. Lleuger (sol ser un Minueto) tonalitat lliure.
 4. Ràpid (Allegro o presto) tonalitat principal.
 •       LA SIMFONIA:

Podem dir que és una sonata construïda per a una orquestra completa tot i que de forma més complexa. Tenia, en principi, tres parts o moviments que després es convertiran en quatre. Es considera a Haydn com el compositor que va donar la forma definitiva a aquest gènere, tot i que els músics de l’Escola de Mannheim també desenvoluparen aquest gènere en gran mesura.
Les orquestres simfòniques reben aquest nom, ja que en principi eren concebides per a interpretar simfonies.
Per a numerar les simfonies s’utilitza el nombre d’ordre en el que s’han compost. Per això parlem de la 5ª simfonia de Beethoven o la 83 de Haydn. Moltes d’eles també tenen un sobrenom; per exemple, la tercera de Beethoven es coneix com “La Heroica” i la 101 de Haydn es coneix com “La Simfonia del rellotge”.
Entre els millors compositors de simfonies podem nombrar:
  • Haydn: que va compondre més de 100.
  • Mozart: que va compondre 41.
  • Beethoven: que va crear 9 simfonies.
 • CONCERT PER A INSTRUMENT SOLISTA I ORQUESTRA:

És una forma musical basada en l’alternança entre un instrument solista i tota l’orquestra. Generalment, la forma del concert és la mateixa que la de la simfonia però prescindeix del tercer moviment.
Aquest tipus d’obres es va convertir en un dels favorits dels compositors del Classicisme, ja que va conjuminar en una sola forma, els nous avenços de l’orquestra (timbre orquestral i novetats de l’Escola de Mannheim) i el virtuosisme del solista.
En un principi, l’instrument que més utilitzaven els compositors per a realitzar el paper de solista era el violí. No obstant això, poc a poc es van anar escrivint concerts per a altres instruments (violoncel, flauta travessera, trompeta, clarinet).

ELS INSTRUMENTS

Durant el període del Classicisme els instruments experimenten canvis notables. Alguns dels instruments de l’època barroca van caient en desús. Per exemple el clavicèmbal es reemplaçat pel piano, que posseeix millors possibilitats dinàmiques que el primer. Altres com el llaüt, la flauta de bec o la viola de gamba tendeixen a desaparèixer, ja que les seves característiques tímbriques no s’adeqüen al nou estil musical.
Altres instruments, sobre tot els de vent, milloraran les seves possibilitats ja que seran millorats tècnicament per els constructors. Açò permetrà ampliar registres, millorar timbres...
Una de les grans aportacions del Classicisme fou la millora i incorporació del clarinet a l’orquestra. Aquest instrument de vent va fascinar a Mozart, que va composar per a ell un dels seus millors concerts.

ELS COMPOSITORS:
 • Ludwig van Beethoven.
 • Luigi Boccherini.
 • Christoph W. Gluck.
 • Franz Joseph Haydn.
 • Wolfgang Amadeus Mozart

LA DANSA CLÀSSICA:

A finals del segle XVIII es van a produir una sèrie de canvis molt importants per a l’evolució de la dansa. Un d’ells fou l’accés de les dones als ballets oficials. De fet, fins a aquest moment sols es permetia ballar a les dones en les festes cortesanes. En les representacions teatrals i operístiques els papers femenins eren assumits per homes vestits de dona.
Altre aspecte destacable fou que la dansa es va independitzar de l’òpera. A partir d’aleshores, el ballet va posar en escena una història concreta, amb ajuda de música però sense ajuda de cantants que l’expliquessin.
La dansa del Classicisme hereta el sistema barroc de Feuillet, però s’anirà complicant fins a convertir-se en un art difícil i rigorós. Els ballarins tenen que realitzar una sèrie de moviments complexos per als que necessitaran una gran especialització. Naixeran així els ballarins professionals, que dedicaran la seva vida al ballet. És el que ha arribat fins als nostres dies com a dansa clàssica.
No obstant això, en els salons de la noblesa, es seguiran realitzant danses de nobles, heretades del període anterior. En aquest tipus de balls la influència francesa es va fer patent en tota Europa, per el que totes eixes danses tindran un caràcter delicat, elegant i fi a l’estil francès.

viernes, 23 de agosto de 2013

DIDO I ENEES, DE HENRY PURCELL

Dido i Enees, del compositor anglès Henry Purcell, està basada en una història d'amor de l'Eneida de Virgili i és una de les òperes més importants del Barroc.

EL BURGÈS GENTILHOME, DE JEAN-BAPTISTE LULLY I MOLIÈRE

És una comèdia-ballet en què van col·laborar Jean-Baptiste Lully, el compositor de cambra de la cort de lluís XIV, i  el dramaturg i actor Molière.

CONCERTO GROSSO FATTO PER LA NOTTE DI NATALE, D'ARCANGELO CORELLI

El violinista i compositor Arcangelo Corelli va ser un dels màxims exponents del concerto grosso. Un dels més populars és el que va compondre per a la nit de Nadal.

SON TUS BELLOS OJOS SOLES, DE JOAN CEREROLS

El monjo benedictí i compositor Joan Cererols va compondre misses en llatí i villancents en castellà.

SELVA ENCANTADA DE AMOR, DE SEBASTIÁN DURÓN

Sebantián Durón va ser un dels compositors més importants de sarsuela barroca. Selva encantada de amor, sobre un tema mitològic, va ser composta l'any 1695.


Explicació sobre la sarsuela Selva encantada de amor:

LES QUATRE ESTACIONS, D'ANTONIO VIVALDI

Les quatre estacions són quatre concerts per a violí que evoquen les estacions de l'any. És una de les obres més famoses de la història de la música.

ORFEO, DE CLAUDIO MONTEVERDI

L'òpera Orfeo, composta l'any 1607, és una de les primeres òperes de la història. Per la seva qualitat, encara es representa actualment.

L'Orfeo favola in musica:

TOCATA I FUGA EN RE MENOR, BWV 565, DE JOHANN SEBASTIAN BACH

Una de les peces per a orgue més populars de la història, va ser composta per J. S. Bach quan encara no tenia vint anys.

MÚSICA AQUATICA, DE GEORGE FRIEDRICH HÄNDEL

Música Aquàtica (en anglés Water Music) és una composició de George Friedrich Händel. Van ser estrenades en l'estiu de 1717 a requeriment del rei George I per a ser interpretada sobre una barcassa al riu Tàmesi. Al concert van participar 50 músics que acompanyaren al rei en la seva barcassa i es diu que aquest va quedar tan complagut que es va haver d'interpretar tres cops durant el viatge. Normalment es considera que està formada per tres suites:

- SUITE núm. 1 (HWV 348):
 • Overture (Largo - Allegro)
 • Adagio e staccato
 • Allegro - Andante - Allegro da capo
 • Menuet
 • Air
 • Menuet
 • Bourrée
 • Hornpipe
 • Allegro

- SUITE núm. 2 (HWV 349):
 • Overture (Allegro)
 • Alla Hornpipe
 • Menuet
 • Lento
 • Bourrée

- SUITE núm. 3 (HWV 350):
 • Allegro
 • Rigaudon
 • Allegro
 • Menuet
 • Allegro

miércoles, 14 de agosto de 2013

UNITAT 4: LA MÚSICA MODERNA: EL ROCK

EL ROCK-AND-ROLL.

Fins a mitjan s. XX, als Estats Units hi havia dos corrents musicals diferents:
 • El propi de la raça negra: el blues, l’espiritual negre i el rhythm and blues.
 • El de la tradició blanca anglosaxona vinguda d’Europa: les balades country.
Durant els anys 50, apareix el rock-and-roll, fruit de la mescla de la música negra i la música blanca. El seu màxim exponent és Elvis Presley.


EL FOLK ROCK.

El folk rock va néixer durant la dècada dels 60. La música folk transmet un missatge reivindicatiu amb la cançó protesta i el moviment hippy. Alguns músics del corrent folk rock són: Bob Dylan, The Mamas and the Papas, Simon & Garfunkel…


EL POP ROCK.

El pop rock va néixer als anys 60. Els seus màxims representants van ser els grups anglesos The Beatles i The Rolling Stones.


LA MÚSICA MOD.

La música mod va néixer als anys 60 al Regne Unit. Els mods eren joves d’origen modest (obrers o aturats) que vivien als suburbis de les grans ciutats angleses. La música mod té una sonoritat estrepitosa i textos molt crítics. El grup anglès The Who n’és el més representatiu.


EL SOUL.

La música soul apareix als anys 60 als Estats Units com una protesta de la raça negra contra la seva situació social. Sam Cooke, Stevie Wonder, Otis Redding, Ray Charles, James Brown o Aretha Franklin destaquen com a solistes. Els grups més rellevants són: The Platters, The Drifters, The Temptations o The Supremes.


EL ROCK DUR.

El rock dur va néixer durant la dècada dels 70. Aquesta música es caracteritza per l’extravagància, l’estrèpit, la distorsió de les guitarres i la insistència dels riffs. Destaquem: Deep Purple, Led Zeppelin, Iron Maiden o AC/DC.


LA MÚSICA PUNK.

La música punk va néixer als anys 70 i va durar pocs anys, però la seva estètica s’ha mantingut fins ara. La melodia inexistent, els crits aguts, la critica social, el soroll i el tempo vertiginós caracteritzen aquesta música. Van tenir molta transcendència els grups Sex Pistols i The Clash.


EL ROCK PROGRESSIU.

El rock progressiu neix als anys 70. Les característiques del rock progressiu són:
 • Va modificar les estructures del rock i les va fer més complexes.
 • Va buscar la qualitat en les interpretacions.
 • Va utilitzar el so dels teclats.
Els anglesos Pink Floyd, Genesis i Yes representen aquest estil.


EL REGGAE.

El reggae és una música pacifista d’origen ètnic. Les característiques d’aquesta música són:
 • La guitarra toca a contratemps.
 • La línia melòdica del baix pren molta importància.
 • El tempo és lent.
 • Les polirítmies de la raça negra enriqueixen aquesta música.
L’intèrpret més rellevant va ser Bob Marley.


EL GLAM ROCK.

El glam rock va destacar per la seva teatralitat escènica. Parlem de David Bowie, Elton John, Queen o Roxy Music com a representants d’aquest estil.


LA NEW WAVE.

En la dècada dels 80 sorgeix un nou estil musical: la new wave. La new wave torna a la senzillesa melòdica de la música dels anys 60, però amb propostes sonores noves aprofitant les noves tecnologies. Entre molts d’altres destaquem The Cure, U2, Blondie, Police…


LA MÚSICA DISCO.

Els 80 van ser plens de música per ballar. La música disco és la música de discoteca que prové del soul. Destaquem Donna Summer, Diana Ross, ABBA…


EL FUNK, EL RAP I LA MÚSICA HOUSE.

El funky es caracteritza pel ritme constant del baix i les guitarres, com els riffs obstinats. Destaquem Michael Jackson i Prince.


El rap neix al Bronx i a Harlem. El DJ parla amb un ritme trepidant i una accentuació peculiar. Són moda els efectes sonors que es fan amb els discos de vinil, com el repeat (repetir) o l’scratch (rascar).

El house és una evolució del rap. Els ordinadors i els sintetitzadors prenen mostres de qualsevol tipus de so i l’incorporen a una base de ritme constant. És un tipus de música que es pot crear en un laboratori informàtic des de casa.


EL BAKALAO.


El bakalao és la música de discoteca dels 90. Prové de la música disco i la techno i també és música per ballar. Un DJ superposa i barreja discos.


LA DÈCADA DELS ANYS 2000.

Està marcada pel rock alternatiu, el rock independent, el rock progressiu i la música electrònica, en què destaquem els grups The Strokes, Radiohead, The Libertines… També apareixen grups i cantants amb estils que recorden èpoques anteriors. Durant aquesta primera dècada del s. XXI, han destacat cantants i grups mediàtics capaços d’omplir estadis i vendre milers de còpies de les seves cançons, com per exemple, Britney Spears, Beyoncé, Norah Jones, Robbie Williams, Eminem, Shakira, Coldplay, Amy Winehouse, Red Hot Chili Peppers o Lady Gaga.

UNITAT 3: L'ORIGEN DE LA MÚSICA MODERNA: EL JAZZ

L’ESPIRITUAL NEGRE.

L’origen de la música moderna occidental el trobem en les manifestacions musicals de la comunitat afroamericana descendent dels esclaus.
L’espiritual negre és el cant religiós dels esclaus africans de les plantacions nord-americanes.


Les cançons que els esclaus entonaven al llarg de la seva jornada a les plantacions de cotó s’anomenava worksongs.


EL RAGTIME.

El ragtime és una obra per a piano. Les seves melodies tenen:
 • Ritme irregular (la melodia no coincideix amb la pulsació del baix).
 • Acompanyament d’un baix marcant la pulsació.
Scott Joplin és un dels seus màxims representants.


EL BLUES.

El blues va sorgir a finals del s. XIX. El blues és un tipus de cançó de caràcter malenconiós. La comunitat negra en cantava per expressar els seus problemes. Fa servir l’escala major i abaixa un semitò els graus III, V i VII. Les notes modificades són les blues notes.

L’ESTIL DE NEW ORLEANS.

L’estil de New Orleans sorgeix a principis dels s. XX. Prové de les primeres bandes de jazz: formacions amb pocs músics que improvisen a partir d’un patró rítmic i harmònic. La formació musical és força estable: tres instruments que hi destaquen (trompeta, clarinet i trombó). El contrabaix, la bateria, el banjo i el piano sostenen el ritme i la base harmònica.


LA BIG BAND: EL SWING.

La Big Band és una agrupació instrumental que va néixer cap als anys 20. La formen un gran nombre de músics (15 o més) i necessiten un arranjador que escrigui la partitura per a tot el grup. Les orquestres estaven formades per instrumentistes com Glenn Miller, Duke Ellington, Benny Goodman, Tommy Dorsey o Count Basie.
El swing és l’estil propi de les grans bandes de jazz dels anys 30 i 40. Es caracteritza per:
 • Ritme binari continu i molt ballable que crea un efecte de balanceig, anomenat swing.
 • Ús del riff que són petites frases melòdiques que van sorgir amb el blues i que un instrumentista repeteix insistentment mentre un altre fa una improvisació.
 • Complexitat en l’harmonia (utilització d’acords nous molt oberts).
 • Riquesa tímbrica de la formació orquestral (secció rítmica, secció de metall i secció de fusta).

viernes, 9 de agosto de 2013

UNITAT 6: LA VEU I ELS CONJUNTS VOCALS

LA VEU

Per produir el so només necessitem:
 • Els pulmons.
 • El nostre cos com a caixa de ressonància.
 • Les cordes vocals.


La veu es diferencia de la resta d’instruments pel fet que forma part del nostre cos.

L’INSTRUMENT VOCAL HUMÀ

Com funciona l’emissió del so?
 • L’aire puja des dels pulmons.
 • Passa entre les cordes vocals i es converteix en so.
 • Aquest so, s’amplifica en els òrgans ressonadors (faringe, cavitat bucal i fosses nasals).
 • El so s’articula mitjançant l’obertura de la mandíbula, la posició del vel del paladar i el moviment de la llengua.


LA CLASSIFICACIÓ DE LES VEUS


Les veus es divideixen en dos grans grups:
 • Les femenines.
 • Les masculines.

El registre és el ventall de notes que pot entonar un/a cantant.


TIPUS DE VEUS


El tipus de veu, fa que un/a cantant sigui més o menys adient per interpretar determinats tipus de música. Diferents tipus de veus:
 • Nasal.
 • Gutural.
 • Impostada…

LA MÚSICA ESCÈNICA

La música escènica potencia les escenes i n’accentua l’acció i les emocions.
Els tipus de música escènica més comuns són:
 • Òpera.

 • Sarsuela.

 • Teatre musical.

 • Ballet.

Si només escoltem la part musical, fora del context escènic, aleshores parlem d’una versió de concert.
Quan la música pot ser interpretada sense la representació escènica, diem que és música incidental.

LES ÒPERES, LES SARSUELES I ELS MUSICALS

Les òperes, les sarsueles i els musicals són obres independents en què el compositor pren com a referent el llibret que relata la història. Aquestes composicions no se solen escoltar fora del seu context escènic, excepte la part instrumental del principi: l’obertura.

ELS BALLETS

Els ballets poden ser obres independents o bé integrants d’altres obres (òperes, sarsueles…). Segueixen una història en què s’inspira el compositor. A partir de la música i la trama es crea la coreografia. Aquestes composicions esdevenen una obra incidental qual les escoltem sense veure’n la representació escènica.

LES AGRUPACIONS VOCALS:

Es classifiquen en:
 • Les masses corals: estan formades per un gran nombre de cantants que interpreten les obres de forma coral.
  • Cor de veus blanques, cor de veus femenines, cor de veus masculines i cor de veus mixtes.
 • Els grups de cambra estan formats per un grup reduït de cantants que generalment fan una interpretació solista.
  • Duet, trio, quartet, cors de cambra…

jueves, 1 de agosto de 2013

ACTIVITAT ELS INSTRUMENTS DE L'ORQUESTRA DE BENJAMIN BRITTEN

Amb una obra del compositor anglès Benjamin Britten, la "Guia d'orquestra per a gent jove", opus 34, s'estudia per separat les diferents famílies d'instruments que componen l'orquestra simfònica: els de corda, els de vent de fusta, els de vent de metall i els de percussió.